Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 31 december 2020.

Accountantsportal B.V., gevestigd aan Sophialaan 15, 3743 CT Baarn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

In het kader van onze dienstverlening verwerkt Accountantsportal B.V. persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van jou hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app. Ook kunnen wij je persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden (bijvoorbeeld internet). Met deze privacyverklaring informeren wij je over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Voorletters
 • Titels
 • Functie
 • Organisatie
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Betaalgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
 • Gegevens over je activiteiten op deze website, locatiegegevens, Internetbrowser en apparaat type

Accountantsportal verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Accountantsportal B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende bedrijfsdoeleinden:

 • Om diensten en goederen bij je af te leveren
 • Om contact met je op te nemen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten
 • Om adequaat te kunnen reageren op contactverzoeken
 • Om je een account aan te laten maken
 • Om je te informeren over onze dienstverlening en de ontwikkelingen daarin
 • Om je feedback te vragen over onze dienstverlening en (mogelijke) ontwikkelingen daarin
 • Voor administratieve doeleinden, facturering en incasso, en andere wettelijke verplichtingen

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Accountantsportal B.V. neemt besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen niet uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Accountantsportal B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Accountantsportal B.V. respecteert de privacy van gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Accountantsportal B.V. deelt jouw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van jouw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden jouw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Wij zullen in geen enkel geval je persoonsgegevens zonder jouw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Cookies  en statistieken over organisaties die de website bezoeken

Accountantsportal B.V. gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Accountantsportal B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Aan deze website is SalesFeed Software gekoppeld. Met de SalesFeed Software worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. De SalesFeed Software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze Website, wordt niet gedeeld met derden. Er wordt standaard 1 cookie geplaatst door de SalesFeed Software. Deze cookie betreft een sessie cookie oftewel een first party cookie. Een sessie cookie wordt gebruikt om gebeurtenissen te aggregeren. Deze cookie vervalt na een half uur inactiviteit. Er worden standaard geen third party cookies geplaatst bij bezoekers door SalesFeed software.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Deze partij is ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moet houden aan de Europese privacyregelgeving. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Accountantsportal B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@accountantsportal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende gegevens zwart:

 • Pasfoto
 • MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort)
 • Paspoortnummer en
 • Burgerservicenummer (BSN).

Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Accountantsportal B.V. wijst je erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Accountantsportal B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Accountantsportal B.V. via email: info@accountantsportal.nl of telefoon: 085 760 5800.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Onze dienstverlening is voortdurend in ontwikkeling. Daarom kan ook deze privacyverklaring veranderen. We raden je aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing vind je bovenaan op deze verklaring.